Enligt Riksförbundet för sexuell upplysnings (RFSU) undersökningar har idag nästan alla ungdomar sett porr antingen avsiktligt eller oavsiktligt.
Det är främst på Internet som man kommer i kontakt med porr. Enligt RFSU finns det främst tre anledningar till varför ungdomar tittar på porr:
• De tittar med kompisar som en social grej, mest på skämt
• De tittar i syfte att öka sina kunskaper inom området och möjligen lära sig någon ny ställning.
• De tittar vid onani.

Unga påverkas av porr på främst tre olika sätt enligt vad RSFU kommit fram till:
• negativ självkänsla
• kroppsliga ideal
• prestationsångest

Men även elevernas språkbruk påverkas. Att tala som killarna i caset hör till vardagsmat på många högstadieskolor. Detta enlig en artikel som publicerades i Dagens Nyheter 2007-11-25. I artikeln tas också upp att främst killar får en snedvriden syn på sex.

Även om porr främst konsumeras av killar så har det på senare år blivit allt fler tjejer som konsumerar porr. Anledningen till detta är förmodligen främst den lättillgänglighet som Internet för med sig.

Enligt RSFU har ungdomar ett mycket stort behov av att prata om porr och om sex. Det måste vi lärare över lag bli bättre på. Vi måste också se till att var medvetna om det som står i skollagen och i läroplanerna.

I läroplanen (Lpo94) för grundskolan står att rektor har ett särskilt ansvar för ämnesövergripande kunskapsområden som sex och samlevnad. I Lpo 94 står också följande: ”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.”

Skollagen säger så här kring frågan.” Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden” (Skollagen 1985:1100).

Det är högst troligt att ungdomar som tittar mycket på porr kan få en felaktig uppfattning om manligt och kvinnligt. Men också att de kan få en felaktig bild av vilka förväntningar som ställs på de olika könen.

För att få en naturlig ingång till denna typ av samtal eller diskussioner i klassen (gärna smågrupper) kan du använda övningen som finns under rubriken ”utbilda dina elever”.

Om du är lärare på högstadiet gå in på www.halsoaventyret.lul.se de har sina lokaler mitt i Uppsala och är mycket kompetenta på området, väl värt ett besök.

Caset

I vårt case får vi höra två elever prata med varandra. Trotts att vi censurerat deras samtal, är det fortfarande skrämmande vilket språk de använder. Det är mycket viktigt att vi som lärare tar tag i detta problem. Risken är stor att synen på sex och könsroller blir förvrängd av att titta på porr. Det du kan göra för att hjälpa dina elever är att ta upp och diskutera detta i klassen. Gör gärna detta i samband med undervisning i sex och samlevnad.

Källor

www.sr.se (2009-11-26)

www.rfsu.se (2009-11-26)

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94

Skollagen (1985:1100)